చిల్కూర్ బాలాజీ టెంపుల్

చిల్కూర్ బాలాజీ టెంపుల్

వీసా బాలాజీ టెంపుల్ లేదా వీసా బాలాజీ దేవునిగా ప్రసిద్ది చెందినది హైదరాబాద్ కి అతి చేరువులో ఉన్న చిల్కూర్ బాలాజీ టెంపుల్. చిల్కూర్ బాలాజీ దేవాలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి అలాగే వారి భార్యలైన శ్రీదేవి, భూదేవి కొలువై ఉన్నారు. అనేకమంది భక్తులు విదేశాలకు వెళ్లే కోరిక తో ఇక్కడికి వస్తారు. 75,000 నుండి 1 లక్ష భక్తులు చిలుకూరు బాలాజీ గుడిలోని స్వామి వారిని దర్శించుకుంటారు. దర్శనార్థం విచ్చేసే భక్తుల సంఖ్య ప్రతియేటా పెరుగుతూనే … Read more

Rangoli Designs For Beginners 7 (Easy New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

Rangoli Designs For Beginners 7 (Easy New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

Easy Rangoli / Muggulu / Kolam / Ugadi / Sankranti Designs for Beginners. Easy 10 – 5 Dots Rangoli Design. Duck / Swan Rangoli Design. This is the 7th Easy Rangoli Design in the Easy Rangoli Designs for Beginners Tutorial Series. Rangoli Design Video About Rangoli / Muggulu / Kolam Rangoli is an art form … Read more

Rangoli Designs For Beginners 6 (Easy New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

Rangoli Designs For Beginners 6 (Easy New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

This is the 6th Easy Rangoli Design in the Easy Rangoli Designs for Beginners Tutorial Series. Rangoli is an art form originating in the Indian subcontinent, in which patterns are created on the floor or a tabletop using materials such as powdered lime stone, red ochre, dry rice flour, coloured sand, quartz powder, flower petals, … Read more

Rangoli Designs For Beginners 5 (Easy New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

Rangoli Designs For Beginners 5 (Easy New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

Rangoli is an art form originating in the Indian subcontinent, in which patterns are created on the floor or a tabletop using materials such as powdered lime stone, red ochre, dry rice flour, coloured sand, quartz powder, flower petals, and coloured rocks. It is an everyday practice in Hindu households, however the colours are preferred … Read more

Rangoli Designs For Beginners 4 (Easy Elephant New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

Rangoli Designs For Beginners 4 (Easy Elephant New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

Rangoli is an art form originating in the Indian subcontinent, in which patterns are created on the floor or a tabletop using materials such as powdered lime stone, red ochre, dry rice flour, coloured sand, quartz powder, flower petals, and coloured rocks. It is an everyday practice in Hindu households, however the colours are preferred … Read more