ఆంగ్ల – తెలుగు సంఖ్యలు (English – Telugu Numbers)

ఆంగ్ల సంఖ్యలు తెలుగులో (English Numbers in Telugu) One 1 ౧ ఒకటి Two 2 ౨ రెండు Three 3 ౩ మూడు Four 4 ౪ నాలుగు Five 5 ౫ ఐదు Six 6 ౬ ఆరు Seven 7 ౭ ఏడు Eight 8 ౮ ఎనిమిది Nine 9 ౯ తొమ్మిది Ten 10 ౧౦ పది Eleven 11 ౧౧ పదకొండు (పదున్నొకటి) Twelve 12 ౧౨… Continue reading ఆంగ్ల – తెలుగు సంఖ్యలు (English – Telugu Numbers)

Beautiful & Simple Rangoli Designs For Beginners 161 (Easy New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

Parrots Rangoli Designs For Beginners 162 (Easy New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

Easy Krishnashtami Cradle Rangoli / Muggulu / Kolam Designs For Beginners 160

Cradle Rangoli Designs For Beginners 159 (Easy Krishnashtami/New Year/Sankranthi/Ugadi Muggulu)

Rangoli Designs For Beginners 158 (Easy Krishnashtami / New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

Rangoli Designs For Beginners 157 (Easy Krishnashtami / New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

Beautiful Rangoli Designs For Beginners 156 (Easy New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

Simple, Small & Beautiful Rangoli Design For Beginners 155 (Easy New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)

Simple Easy Flowers Rangoli Designs For Beginners 154 (Easy New Year / Sankranthi / Ugadi Muggulu)