ఆంగ్ల – తెలుగు సంఖ్యలు (English – Telugu Numbers)

ఆంగ్ల సంఖ్యలు తెలుగులో (English Numbers in Telugu) One 1 ౧ ఒకటి Two 2 ౨ రెండు Three 3 ౩ మూడు Four 4 ౪ నాలుగు Five 5 ౫ ఐదు Six 6 ౬ ఆరు Seven 7 ౭ ఏడు Eight 8 ౮ ఎనిమిది Nine 9 ౯ తొమ్మిది Ten 10 ౧౦ పది Eleven 11 ౧౧ పదకొండు (పదున్నొకటి) Twelve 12 ౧౨… Continue reading ఆంగ్ల – తెలుగు సంఖ్యలు (English – Telugu Numbers)