ఆంగ్ల – తెలుగు సంఖ్యలు (English – Telugu Numbers)

ఆంగ్ల సంఖ్యలు తెలుగులో (English Numbers in Telugu) One 1 ౧ ఒకటి Two 2 ౨ రెండు Three 3 ౩ మూడు Four 4 ౪ నాలుగు Five 5 ౫ ఐదు Six 6 ౬ ఆరు Seven 7 ౭ ఏడు Eight 8 ౮ ఎనిమిది Nine 9 ౯ తొమ్మిది Ten 10 ౧౦ పది Eleven 11 ౧౧ పదకొండు (పదున్నొకటి) Twelve 12 ౧౨… Continue reading ఆంగ్ల – తెలుగు సంఖ్యలు (English – Telugu Numbers)

Vegetable Names (English to Telugu) – కూరగాయల పేర్లు

కూరగాయల పేర్లు ఆగ్లం నుండి తెలుగులోకి. Amaranthus  =  తోటకూర Arum  =  చేమదుంప Ash Gourd  =  బూడిద గుమ్మడికాయ Banana  =  అరటిపండు Beetroot  =  బీట్రూట్ Bitter Gourd  =  కాకరకాయ Bottle Gourd  =  ఆనపకాయ / సోరకాయ Brinjal  =  వంకాయ Broad Beans  =  చిక్కుడు కాయ Cabbage  =  కాబేజీ Capsicum  =  బెంగుళూరు మిర్చి, సిమ్లా మిర్చి Cauliflower  =  గోబీ పువ్వు / కాలీఫ్లవరు… Continue reading Vegetable Names (English to Telugu) – కూరగాయల పేర్లు