తెలుగు సూక్తులు 9 – Telugu Quotations 9

imagesమేలుకొన్నవారికి సూర్యోదయం వెలుగు తెలుస్తుంది.
శ్రమించినవాడికే సుఖం విలువ అందుతుంది.